Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je poskytovatel služeb webu www.cesky-plesky.cz:

  Mgr. Petra Maříková

  Čebín 534

  664 23 Čebín

  IČ: 02072360

  Není plátce DPH.

  Živnostenské oprávnění vydané ŽÚ města Brna č.j. MMB/0319449/2013.

  (dále jen "poskytovatel")

  a na straně druhé je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná poskytované služby (dále jen "objednatel").

 2. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 4. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele a platí pro prodej služeb poskytovatele na webových stránkách www.cesky-plesky.cz.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Popis služby je uveden na webovém rozhraní poskytovatele. Ceny uvedené u popisu služby jsou orientační a na jejich konkrétní výši se dohodne poskytovatel s objednatelem před uzavřením smlouvy. Dohodnutá smluvní cena je konečná a nebude navyšována. Potvrzením objednávky objednatel s konečnou cenou služby souhlasí.

 2. Objednatel zavedením objednávky do webové aplikace na adrese www.cesky-plesky.cz uzavírá s poskytovatelem smlouvu na poskytnutí služeb podle nabídky a těchto všeobecných obchodních podmínek. Stejná pravidla platí i pro objednávky potvrzené objednatelem a poskytovatelem, které byly realizovány e-mailovou cestou.

 3. Před potvrzením objednávky je objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které zadal.

 4. Potvrzená objednávka je závazná a zakládá smluvní vztah mezi stranami. Objednatel potvrzením objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Objednatel také prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

 5. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku si hradí objednatel sám, tyto náklady se nijak neliší od základní sazby, kterou objednatel běžně platí za použití těchto prostředků (přístup k internetu, sms).

 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad bude uložen v elektronickém archivu poskytovatele po dobu 5 let od jeho uzavření za účelem jeho úspěšného splnění a nebude přístupný třetím nezúčastněným stranám.

 7. Dodání vyhotovené korektury či textu probíhá elektronickou cestou ve formě e-mailu na elektronickou adresu, kterou objednatel uvedl při objednávce. Na stejnou e-mailovou adresu je zaslána zálohová faktura i konečná faktura.

III. Práva a povinnosti poskytovatele a objednatele

 1. Při objednání služby je objednatel povinen uvádět správné a pravdivé údaje a tyto údaje uvedené při objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. V případě uvedení neúplných či nesprávných údajů poskytovatel neodpovídá za vzniklé nesrovnalosti, nedorozumění, zpoždění či nedostatky. Objednatel je i v případě zadání smyšlených nebo neplatných údajů povinen zaplatit poskytovateli částku za vyhotovení objednané služby.

 2. Poskytovatel není povinen objednávku objednatele přijmout, v takovém případě poskytovatel objednatele o této skutečnosti vhodným způsobem a včas informuje.

 3. Poskytovatel je povinen dodat službu, kterou si objednatel objednal, v dohodnutém termínu.

 4. Objednatel se zavazuje službu v dohodnutém termínu převzít a zaplatit poskytovateli kupní cenu.

 5. Objednatel je povinen po obdržení provedené práce písemně potvrdit poskytovateli její převzetí. Pokud objednatel do 24 hodin nepotvrdí převzetí práce nebo neurguje její dodání, má poskytovatel za to, že práci obdržel řádně a včas.

 6. V případě vzniku nepředvídaných okolností na straně poskytovatele (nemoc, vyšší moc atd.), se poskytovatel zavazuje o této skutečnosti objednatele informovat. Poskytovatel neodpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů, kterým poskytovatel nemohl zabránit.

 7. Vlastnické právo k produktům (textům) přechází na objednatele zaplacením kupní ceny, tedy připsáním příslušné finanční částky na účet poskytovatele, a jejich převzetím.

III. Způsob platby

 1. Bankovním převodem na základě zaslaných platebních údajů s číslem účtu a variabilním symbolem. Objednateli bude zaslána na e-mail zálohová faktura a následně konečná faktura, která slouží jako doklad o zaplacení služby. Poskytovatel není plátcem DPH a dohodnutá smluvní cena je konečná.

 2. Platba probíhá na účet číslo 670100-2210851419/6210 (mBank).

 3. Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou zálohu před odevzdáním vyhotoveného díla. Služba (korektura, napsaný text) bude objednateli poskytnuta až po uhrazení zálohy. Objednatel bere na vědomí, že v případě zpoždění s úhradou zálohové faktury může být změněn termín domluveného plnění.

 4. Splatnost konečné faktury, dodané při odevzdání vyhotoveného díla objednateli, je 14 dní od data vystavení faktury.

 5. Závazek objednatele uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

 6. V případě prodlení s úhradou kupní ceny se objednatel zavazuje uhradit poskytovateli zákonný úrok z prodlení.

IV. Reklamace a odstoupení od smlouvy

 1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od služby. Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé straně písemně.

 2. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy na korekturu či napsání textu v době, kdy poskytovatel na objednávce již začal pracovat, je povinen uhradit náklady na již zhotovenou část práce nebo na celou práci, pokud je práce již hotova. Hotová část práce bude objednateli na jeho žádost po uhrazení poměrné části ceny předána. Poskytovatel však v tomto případě neodpovídá za kvalitu zakázky a objednatel ji nemůže reklamovat.

 3. V případě nespokojenosti objednatele se službou má objednatel právo uplatnit reklamaci v souladu s občanským zákoníkem. Na danou skutečnost je objednatel povinen upozornit bez zbytečného odkladu.

 4. Reklamace se přijímají na e-mailu: info@cesky-plesky.cz.

 5. Do reklamace objednatel uvede, které služby se reklamace týká, popis vady, požadavek na způsob vyřízení a přiloží doklad o koupi.

 6. Každá reklamace bude posuzována individuálně a vyřízena v co nejkratším termínu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů.

 7. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována

 8. V případě sporu má objednatel možnost mimosoudního řešení sporů pod záštitou ČOI www.coi.cz. Informace o mimosoudním řešení sporů najdete zde: ADR.

 9. Nepodaří-li se mimosoudní řešení, řeší spory příslušné obecné soudy.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 9. 2022.

 2. Tyto VOP jsou závazné pro obě strany a řídí se českým právním řádem.

 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit či doplňovat. Nové VOP nabývají účinnosti k datu jejich zveřejnění na webových stránkách poskytovatele. V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu objednání služby.