Zásady zpracování a ochrany osobních údajů


Pokud jste si u mě objednali službu, svěřujete mi některé své osobní údaje. Následující zásady vysvětlují, jakým způsobem jsou vaše osobní údaje chráněny.

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Mgr. Petra Maříková, IČ 02072360, se sídlem Čebín 534, 664 23 Čebín (dále jen: "správce").

 2. Kontaktní údaje správce jsou:

  adresa: Čebín 534, 664 23

  e-mail: info@cesky-plesky.cz

  telefon: +420 721 340 279

  ID datové schránky: 3njzqvc

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Osobní údaje zpracovávám v souladu s platnou právní úpravou.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává vaše osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky.

 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • podílející se na zajištění provozu služeb,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo potvrzením objednávky zadané e-mailem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách www.cesky-plesky.cz.

Souhlas s používáním souborů cookies

I. Úvod

Webové stránky www.cesky-plesky.cz (dále jen "web") používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako "cookies"). V níže uvedeném dokumentu si vás dovoluji informovat o používání cookies na mém webu.

II. Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Tyto informace webová stránka následně využije při vaší další návštěvě stránek. Cookies neumožňují osobní identifikaci uživatele webové stránky a nepředstavují pro vás žádné nebezpečí.

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovoluji informovat, že internetové stránky www.cesky-plesky.cz využívají pro svoji činnost soubory cookies a tyto soubory cookies, včetně trvalých, zpracovávám.

III. Povolení/zakázání a odstranění cookies

Používáním webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies do vašeho počítače. O tento souhlas vás webová stránka požádá při jejím otevření pomocí vyskakovacího okna. Ukládání cookies si můžete v prohlížeči zablokovat nebo již nainstalované cookies můžete vymazat. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte webové stránky.

Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s propojením s Google Analytics.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2022.